این کوچه استخره و تردد جوانها با موتور زیاد ... اگه یکیشون با موتورش بخوره به این تیر زبونم لال درجا داغون میشه ...اون موقع کی میخواد جواب بدد ، نمی دونم . 

شهرداری دولت آباد برخوار

شهرداری دولت آباد برخوار

بعد ازچند روز مشورت و همفکری مشکل به شکل زیرحل شد !!!