وقتی مسکن مهر ساخته می شد باید به تردد ساکنین اون هم توجه می شد . کوچه ها و خیابانهای محله نرمی اون گنجایش کافی را برای عبور این مردم ندارد . البته خیابان شهید عباس نریمانی و یکی دو تا کوچه های غرب این محله بد نیست ولی باز چون خوش مسیر نیست اغلب این ساکنین از کوچه آیت الله طالقانی که (شهرداری اون را خیابان حساب می کنه) برای عبور استفاده می کنند و باعث شلوغ شدن کوچه و نارضایتی مردم شده ... لذا باید مدیران شهرداری یک فکری برای این موضوع  بکنند . 

دولت آباد برخوار

دولت آباد برخوار

دولت آباد برخوار