چند نانوایی در شهرستان هست که اگر تابلوی آن ها را دیده باشید نوشته نان سنتی سبوسدار ...به نظر شما واقعا آرد این نانوایی ها سبوس داره ؟ برید تحقیق کنید همون آردی که برای بقیه نانوایی ها میارند برای این نانوایی هام می برند . البته پول زیادتری نمی گیرند ولی اینکار هم درست نیست که به دروغ بنویسند نان سبوس دار .. برادران فعال در اداره آرد ونان این مسئله را برند اصلاح کنند.

اداره آرد ونان برخوار

نان برخوار