در خبر ها دیدیم نماینده محترم شهرستان به طرح استانداری برای انتقال پساب تصفیه خانه شمال اصفهان که در دشت خشک برخوار استفاده می شود شدیدا اعتراض کرذه و وی راتهدید به استفاده از ابزار قانونی برای جلوگیری از این طرح شوم کرده است . برای این نماینده محترم آرزوی توفیق در این مسیر را داریم .فقط یک نکته من بگم که بیشتر هوشیار باشید . همه جا اومده کلنگ زنی استاندار برای اینکار در صورتی که کلنگ زنی نیاز نیست . بریدن رمان نیاز است . چون کانال تا شرق اصفهان رفته است و اینکار شاید بیست سال پیش انجام شده است .فقط آب پساب تا علی آباد چی و مهدی آباد مصرف میشده و با کم کردن حق آبه  این پساب به شرق می رسد .به راحتی آب خوردن  ..اینم نقشه اش

انتقال پساب برخوار به شرق اصفهان

کانال فاضلاب برخوار