در شهرستان ما یک جا پل هوایی عبور عابرین نصب شده .اونم مایه خندس ..پل با این هزینه زده شده و چند متر اون ورترش خط عابر پیاده کشیدند !!!  بهتره کارکنان شهرداری حبیب آباد را به یک دوره فشرده مقدماتی مدیریت شهری بفرستند....

حبیب آباد برخوار

حبیب آباد برخوار4