از شهرداری دستگرد تقاضامندیم مدت زمان قرمزیا سبز بودن چراغ راهنمایی ورودی خیابان بعثت این شهر را نسبت به تردد خودروها مناسب تر بنمایند .

برخوار