واقعا برای شهرداری دولت آباد زشته که فضای سبز روبروی خود ساختمانش این وضع باشه .اصلا کو فضای سبز ؟ بگیم فضای خشک.. من که خجالت می کشم .نمی دونم کارمندان این شهرداری هم حداقل یک خجالت کوچیک می کشند یا نه ؟ خوبه اسمش را همون پارک افغانیها بگذاریم تا همه تقصیر هاش بیفته گردن افغانیها

دولت آبا برخوار

دولت آباد