نمایی ازادامه بلوار جانبازان دولت آباد ازفلکه بسیج تا پشت ورزشگاه نقش جهان را می بینید که بعد از حدود 25 سال شهرداری نتوانسته با رایزنی با شهرداری اصفهان این طرح را تکمیل کنه ... یعنی در این شهر ما کسی رو نداریم که عرزه داشته باشه بره این کار را درست کنه ؟

دولت آباد برخوار

بلوار جانبازان دولت آباد برخوار