در زیر نقشه بزرگ راه و آزاد راه های برخوار را آورده ام . خط آبی رنگ مسیر محور پیامبر اعظم برخوار است که به گفته مسئولین ، برخوار را از بن بست در می آورد . این محور حدود ۲۳ کیلومتر مسیر برخوار (از فلکه انقلاب دولت آباد) را به کاشان و نطنز کم می کند . همچنین مسیر خلوت تر و ایمن تر خواهد بود . امکان دسترسی به روستاهای شمالی برخوار به مرکز شهرستان حدود ۲۹ کیلومتر می شود و همچنین دسترسی مسئولین و مردم به اراضی  و معادن و مزارع شمالی شهرستان سهل خواهد شد . با  احداث این جاده و دسترسی روستاهای بالایی به بخش مرکزی شهرستان ، می توان در تقسیمات شهرستان تغییر ایجاد کرد و ۴ روستای مرغ و دنبی و شورچه و شورآباد را به بخش مرکزی الحاق کرد تا  این بخش از تک روستایی در بیادو... 

نقشه برخوار