اگر در تصاویر ماهواره ای مشاهده کنید متوجه تغییر مسیر احداث راه آهن سریع السیر اصفهان تهران که قرار بود از شهرستان شاهین شهر بگذره و حالابه سمت برخوار می آید می شوید ...

تصویر زیر 20 روزپیش برداشت شده

برخوار

سخنرانی خانم داوری