به نام خدا

بدینوسیله نتایج انتخابات شورای شهر دولت آباد به شرح ذیر اعلام میگردد....

-حاج محمد کمالی  با ۷۳۴۷ رای

محسن کمالی با ۴۴۸۵ رای

اعظم طغیانی با ۴۲۹۳رای

.ابوالفضل داوری با ۴۰۳۸رای

 

 محمود معینی با ۳۴۸۱رای

 محمود کثیری با ۳۴۸۱رای

 

 محمود کثیری

علی فتاحی با ۳۴۲۷ رای

 

حاج حسین میثمی با ۳۳۲۷ رای   حسن عطایی با ۳۲۶۰رای    حسینعلی صادقیان با ۳۲۵۶ رای