اسامی نامزدهای شورای شهر کمشچه به شرح ذیل می باشد . از عزیزان نامزد درخواست می گردد که یک رزومه کوتاه همراه با تصویرعکس خود را به ایمیل این وبلاگ ارسال بدارند .

آدرس ایمیل : davari112@gmail.com

1- محمود آقابابایی 

2- رضا جعفری
کمشچه

3-اکبر جعفری

4- احمد جعفری

5- حسین زینلی 

6- زهرا آقابابایی 

7- خدیجه جعفری

8-رحیم جعفری
کمشچه

9-طاهره زینلی

10- محمود جعفری

11- رحیم کاظمی

12سجاد زینلی
کمشچه