اسامی نامزدهای شورای شهر دستگردبرخوار به شرح ذیل می باشد . از عزیزان نامزد درخواست می گردد که یک رزومه کوتاه همراه باا تصویرعکس خود را به ایمیل این وبلاگ ارسال بدارند .

آدرس ایمیل : davari112@gmail.com

دستگرد برخواردستگرد برخواردستگرد برخوار

1-حسن فروتن2-ناصر ذبیحی

دستگرد برخوار


3- علی بندی


4-سید کریم بنائیان


5-اکرم میر آبادی 


6-محمود عدالت نیا


7-مهدی اکبریان


8-مهدی شفیعی


9-محمود سمیعی


10-مهری حبیبی


11-ابراهیم حقانی


12-عبدالرحیم فاتحی13-علیرضا شریفیان

14-عبدالرضا شفیعی


15-روح الله نشمی


16-علی زارع


17-داود ابن علی

دستگرد برخوار


18-سید محمد لقمانی

دستگرد برخوار


19-مهدی ملکیان


20-علی کرمی

دستگرد برخوار


21-حسین جوادیان


22-مرضیه ربیعی


23-رحمت الله صادقی


24-امیر حسین یوسفیان


25-فاطمه الله دادی26- منصور حمیدی

خورزوق


27-اعظم غفوری


28- لیلا شریفیان


29-نرگس رفیعی


30-