پس از اختصاص بودجه 1/5 میلیاردی ازمنابع ملی برای ساخت استخر در شهرستان برخوار ، طبق یک مکانیابی خوب ! بنا شد این استخر در شهر دستگرد ساخته بشه و شهرداری دستگرد نسبت به واگذاری زمین و آموزش و پرورش هم ماموریت ساخت ان را بر عهده بگیره .. زمین آن جور شد و آموزش و پرورش هم هول هولی برای اینکه بودجه برگشت داده نشه چهار چوب استخر را ساخت ولی بعد از اینکه 1/5 تموم شد دیگه این کار ول شد. این وسط آموزش پرورشیا فقط یک قولی دادند که می دونستند از پسش بر نمیاندفقط می خواستند بودجه را جذب کنند واستخر را برای خودشون تصاحب کنند (منظور برای اداره ) . بهر حال مسئولین باید پا پیش بزارند و این استخر را یه جوری تکمیلش کنند .مردم دستگرد ، خورزوق و سین منتظرندا

دستگرد برخوار

سین برخوار