سه شب میشه که می بینم کل چراغ های کلاسهای هنرستان بوعلی سینا دولت آباد روشنه.گفتم شاید شب کلاس گذاشتند یا مدرسه شبانه روزی شده. نزدیک رفتم ،دیدم که نه ،همه در و پیکر ها قفلند . نکنه این مدرسه مدیر و سرایه دار نداره که باید تموم چراغ هاش دوشب روشن باشند(چهارشنبه و پنجشبه وجمعه شب)... خوبه کسی اگه در محلی مسئولیتی داره حداقل بعد ازاتمام کارش یه نگاهی به مجموعش بیندازه و بعد بره .. کمی به بیت المال حساس تر باشیم

برخوار

اینم پشت مدرسه
آموزش و پرورش برخوار