به نقشه زیر که خانم احمدی زحمتش را کشیده توجه کنید .نقشه پمپ بنزین های شهرستان برخواره که همه درست مکانیابی شده .ولی در این بین یک پمب بنزین  در شهرستان کم داریم که باید در منطقه صنتعتی دولت آباد ساخته بشه . به دوعلت اصلی : 

1- با توجه به اینکه در منطقه صنعتی تعداد زیادی خودرو سبک و سنگین تردد می کنه و رانندگان این خودرو برای سوختگیری دچار مشکل هستند  

2- تعداد زیادی از ساکنان شهر دولت آباد و شهر دستگرد که قصد تردد به اصفهان ازاین مسیر دارند در صورتی که نیاز به سوخت داشته باشند می توانند در مسیر خود سوختگیری نمایند و نیاز به تردد اضافی در شهر ها نداشته باشند .

حبیب آباد برخوار