بیش از بیست سال است که مقداری زیادی تیر آهنی در محله شاه نشین دولت آباد به هم جوش داده شده . به امید اینکه روزی پاساژ شود ..همه این آهن ها پوسید و خبری نشد .. واقعا این اسراف نیست ؟ این درست است که این سرمایه و زمین اینجا بی استفاده باشد و در حال نابودی ؟ بر مسئولین و بزرگان شهر لازمه که با صحبت با صاحبان این پروژه بی سود این نماد اسراف و البته زشتی را در شهر از بین ببرند.

شهرداری دولت آباد