همه می دونیم نصب تابلو های سبز نشان دهنده بزرگراه بودن جاده است 

حبیب آباد

همینطور که از عکس بالا شاهد هستیم محور حبیب آباد به اصفهان یک بزرگراه است . در بزرگراههای تقاطع همسطح مجاز است .در این بزرگراه نیز تقاطع های زیادی وجود دارد که از نظر قانونی اشکالی ندارد ولی از نظر عقلی این تقاطع ها دارای مشکل است . چون خودروها اغلباً در این جاده با سرعت بالا حرکت می کنند وبرای خودروهایی که قصد دور زدن دارند هیچگونه حریمی ایجاد نشده و باعث میشود برای اینکار از عرض بزرگراه وبه عبارتی محل تردد خودروها با سرعت بالا استفاده بکنند ..این یعنی خطر . یعنی مرگ . یعنی اینکه این اداره راهی ها چیزی حالیشون نیست یا بی خیال جان مردم هستند .. حتما باید چند تا کشته بشند تا شما فکر چاره باشید ؟!

حبیب آباد

حبیب آباد

حبیب آباد

حبیب آباد

حبیب آباد

حبیب آباد

تازه دیدم چند تا سرعت مجاز را 40 یا 50 زده اند و تازه نصب سرعت گیر و ... 

حبیب آباد

حبیب آباد