به تابلوی زیر توجه کنید .به تازگی توسط شهرداری نصب شده

اردستان

 جاده اردستان و نائین آزاد راه نیستند . پس باید تابلو رنگ سبز داشته باشه برادران من ..چون بزرگراه هستند ... حالا به فرض کار شما درست .. چرا ترجمه لاتین تابلوی تهران که آزادراه است با تابلوی اردستان و نائین فرق می کنه ؟! ....این مسائل یکی از دانستنیهای پیش پا افتاده شهری است که فکر کنم در شهرداری های برخوار از این دانستنیها بهره ای نبردند.