گویا بهداری دستگرد یک پله از بقیه جاها عقبه . آخه مردم دستگرد برای واکسیناسیون نوزادهایشون مجبورند به بقیه مراکز در برخوار یا اصفهان مراجعه کنند .. فکر کنم قحطی آمپول شده  

دستگرد برخوار