یکی دوسال پیش در همین وبلاگ مشکل کوچه آیت الله محقق دولت آباد را نوشتم .یکی از اعضای شورای دولت آباد بعد با انتشار مصاحبه ای در یکی ازسایت هاقول حل مشکل این کوچه که مثل شاپورجدید شده را داد ولی کو عمل به این قول ... یا ایشان دروغگو است یا بی عرزه ...

دولت آباد برخوار