دو روز پیش از منطقه صنعتی می گذشتم . بنر نصب شده زیر را دیدم . واقعا خوشحال شدم . این اقدام هم از نظر اقتصادی و هم از نظر انضباطی و هم از نظر امنیتی حائز اهمیت است .. احسنت به این اقدام شهرداری البته اگر بتوانند اجرا کنند . راستی شهرداری یادش رفته تاریخ شروع این بیست روز را مشخص کنه..

شهرداری دولت آباد برخوار


شهرداری دولت آباد