دیدم که شورای اسلامی شهر شاپور اباد بدنبال اوردن یک شعبه یا باجه بانک سپه به شاپور آباده ... تشکر ازشون ..خدمت خیلی بزرگی به مردم این محل می کنند .