در این چند روز شاهد اغتشاشات برخی افراد سود جو در چندی از شهرستان ها بودیم ..الحمد لله شاهد بودیم در شهرستان ما کوچکترین موردی در این مورد اتفاق نیفتاد و در عوض در جهت امنیت دیگر شهرستانها نیز با اعزام نیرو پیشتاز بود ...بحق مردم برخوار مردم فهیم و با بصیرتی هستند .