در یک شهر کوچک شاپور آباد تا وارد می شیم شهرداری با نصب تابلو ودرج آثار فرهنگی در آن به شهر جلوه ای باستانی و اصالت بخشیده . اقدامی کوچک ولی ثمر بخش ... 

در ضمن این مقبره شاه فیروز هم بازسازی شده .نمی دونم اقدام شهرداریه  یا میراث فرهنگی ولی کار عالیه  

 این هم نمای قدیمی شاه فیروز (قبل ازمرمت)