هنوز نه جاده آسفالت شده و نه پلی احداث شده و... شهرداری شاپور آباد تابلوی خوش آمد گویی زده ...

شاپور آباد برخوار

شاپور آباد برخوار