یکی از دلخوشی های مردم دولت آباد و شاید مردم بعضی شهرهای برخوار همین پارک معلم است که حدود 12 سال پیش ساخته شد .هزینه زیادی برای ساخت این پارک تابه حا ل شده است ولی در چند سال اخیر علی رغم این هزینه هر روز پارک بدتر از روز قبل میشه .چه از بعد فضای سبز و چه بعد نظافت . حال ادم بهم میخوره اگه بریم در این پارک .شده زیستگاه انواع جک و جونورها . واقعا مسئولین شهرستان باید در مدیریت شهری دولت آباد  یک تحقیق و تفحصی بکنند . فکر کنم کسانی که در این شهرداری به عنوان کارمند جمع شده اند هیچ چیز از شهر و مدیریت شهری نمی دونند . آخه این شد پارک ؟ آبروی شهر را دارید با این وضع مدیریت می برید . فقط از امور شهر پول گرفتن را بلد شدید ؟ می دونید کسی از دستتون جایی  نمی تونه شکایت  کنه شمام بی خیال شدید . این پول بیت المال حرامتون باد اگه کوچکترین کوتاهی در کار مردم بکنید .