از این نمونه تخلفات زیاده .. پس خوابید یا چیزهای دیگه در میانه ؟  دارند یواشکی می سازند و نمی دونم شما چکار می کنید ... بعد که میخواند عقب نشینی کنند می دونید چقدر از پول مردم را باید بدید به اینها تا برند عقب ..