واقعاٌ این شهرداری خورزوق با این همه دب دبه و کب کبه نمی تونه یک روکش آسفالت روی این خیابان بکشه !! زبون مردم مو در آورد از بس گفتند و کسی اجرا نکرد ..

شهرداری خورزوق