یک جمله به مسئولین بگم : اگه این ساختمان از خودتون بود خداوکیلی میومدید چند سال اون را اینجور رها بکنید ... اون دنیا گیر هستید ها ...

برق برخوار