اداره ورزش و جوانان برخوار خیال کرده  جمعه این هفته  روزه قدسه ... نکنه روزه بهتون فشار آورده که میخواهید زود سر و ته ماه رمضون را هم بیارید ... بهر حال ممنون از این تبلیغاتتون 

اداره ورزش و جوانان برخوار