دهه اول محرم دهه امر به معروف و نهی از منکر است . واقعا این فریضه به فراموشی سپرده شده .حتی در این دهه که به نام این واجب الهی است کمتر خطیبی یا مبلغی در مورد آن صحبت می کند . فقط جایی که خودش را در این زمینه کشته ؛ ستاد احیای امربه معروف و نهی از منکر شهرستانمونه!!!

ستاد احیای امربه معروف و نهی ازمنکر برخوار