امروز دیدم خیابان عطار منطقه صنعتی به خیابان ژوپن گاز تغییر نام داده اند . شورای اسلامی شهر دولت آباد به مردم گزارش بدهد با چه مجوزی یک خیابان را به نام یک شرکت خصوصی زده است ...

شهرداری دولت آباد

شهرداری دولت اباد