به گفته یکی از منتخبین شورای اسلامی شهر دولت آباد جناب آقای حمید شهبازی شهرداری فعلی شهر هرند و از موفق ترین شهرداران بعنوان شهردار دولت آباد انتخاب و گویا وی با این انتخاب موافقت کرده است لکن تعدادی افراد که خود را معتمدین و عقلای شهر می دانند کاری کرده اند که ایشون صد کیلومتری دولت آباد هم رد نشه

 شهردار دولت آباد