چند ساله که آرزومه چند دقیقه ای با حاج شیخ جعفر تنها صحبت کنم ولی لیاقتشو پیدا نکردم . مثل تموم مردم شهرمون وطلبه ها منم خیلی به ایشان ارادت دارم و در یک جمله بگم من عاشق این مرد خدا هستم .. وبلاگمون را مزین میکنم به عکس این عزیز وافتخار ما مردم برخوار ..انشاء الله روحانیت عزیز شهر پیگیری کنند که از حضور ایشان در شهرمون بیشتر بهره مند شویم .. 

حاج شیخ جعفر ناصری دولت آبادی

حاج شیخ جعفر ناصری دولت آبادی

حاج شیخ جعفر ناصری دولت آبادی

حاج شیخ جعفر ناصری دولت آبادی

حاج شیخ جعفر ناصری دولت آبادی

حاج شیخ جعفر ناصری دولت آبادی

حاج شیخ جعفر ناصری دولت آبادی

حبیب آباد برخوار