خوبه که مسئولین شهر و شهرستان به فکر باشند یک جشنواره  انگور برای شناساندن انگور دولت آباد برگزار کنند . البته باغداران هم در فروش انگور کمی انصاف خرج بدهند که مردم شهر و شهرهای اطراف رغبت پیدا بکنند که برای خرید انگور به دولت آباد بیایند.