بیشتر از پانزده سال میشه که حمام لودریچه بدون استفاده مانده ...  مردم و معتمدین محل تکلیف اینجا را روشن کنند . اگر وقف هست که اداره اوقاف براش تصمیمی بگیره ..حداقل تخریبش کنید وعلاوه بر اینکه خیابان باز میشه به حسنیه امام خمینی ملحقش کنید .

لودریچه برخوار