ما هرجای برخوار که رسیدیم تابلوی شاهین شهر زدیم ولی اونا اصلا این طرف را جزء جایی نمی دونند و این یک تابلو هم از زمان های قبل تاحالا مونده ...روبروی نیروگاه شهید محمد منتظری ....