دولت آباد     57 نفر

حبیب آباد    11 نفر

دستگرد      29 نفر

خورزوق      32 نفر

سین         11 نفر

شاپور آباد     19 نفر

کمشچه       12 نفر 

محسن آباد    18 نفر

علی آباد        12 نفر 

پروانه          9 نفر

مرغ            8 نفر

دنبی           7 نفر 

علی آباد چی  8 نفر

کلا روستایی 64 نفر       شهری 169 نفر

اگر شد اسامی را هم میزنم