آهای مسئولین  وکارمندان و کارگران کنونی شهرداری دولت آباد ..اگه هزار سال هم در شهرداری رئیس باشید و برو و بیا داشته باشید بالاخره یک روز بازنشسته میشید و مثل این عزیزان بازنشسته مورد بی محلی و بی احترامی قرار می گیریدها !! . بیایید حداقل به احترام خودتان با کمک شهردارمحترم و شورا یک کانون بازنشستگان برای شهرداری تشکیل بدید تا با برنامه های اردویی .وام . امور فرهنگی ورزشی .رسیدگی به خانواده های بازنشسته مستضعف و یا فوت شده و... بتوانید یک گام مثبت برای محل کار خودتان  انجام داده باشید . شهردار عزیز و دیگر شهرداران همه  می روند و رفتند و خواهند رفت ولی شما ماندگارید و وابستگان این اداره هستید.

شهرداری دولت آباد