چندین ساله که کارخانه داران و کارگاه داران خیابان شهید شالباف تقاضای روشنایی این خیابان را دارند و چندین جلسه  و پیگیری داشته اند ولی به نتیجه نرسیده .. آهای مسئولین بخش و شهر حبیب آباد شما که به دنبال پول عوارض و گسترش حریم هستید یه فکری هم برای این خیابان تاریک بکنید.