بهشت زینب حبیب آباد

 این آرامستان در ابتدای جاده حبیب آباد به سمت ورتون می باشد