هر موقع دیدید که شهرداری در بلوار آیت الله طالقانی دولت آباد درحال کنده کاری و تغییراته بدونید که شهردار دولت آباد عوض شده ...