قصد بی حرمتی به مسجد را ندارم . ولی باید قبول کنیم که بنای مسجد علی ابن ابیطالب حدود 3 متر در خیابان بوده و چندین سال است که مشکل ساز و خدای نکرده حادثه ساز است . از مردم محل و شهرداری تقاضامندیم با مذاکره در این خصوص ، یا مسجد عقب نشینی کند یا از سمت روبروی مسجد کمی خیابان را بزرگتر کنید . با تشکر

برخوار

شهرداری دولت آباد