گویا مدرسه ادیب حبیب آباد جزء مدارس تخریبی هست و در بازدید اداره نوسازی از این آموزشگاه گفته شده که نباید د انش آموزی در آن وجود داشته باشد  ..خب اگه -خدای نکرده زبونم لال- اتفاقی افتاد کی جوابگو ست ؟؟؟

حبیب آباد برخوار

مدرسه ادیب حبیب آباد برخوار

حبیب آباد برخوار