شاید ما مردم در شهرستان برخوار از واقعیتی غافل شده باشیم . وآن بارگاه ملکوتی حضرت ابراهیم ابن موسی ابن جعفر وفرزندش (ع)میباشد . واقعا وجود بارگاه این امامزادگاه در این شهرستان باید مورد افتخار همه مردم شهرستان وشهر دولت آباد باشد نه فقط مردم امامزاده نرمی . مردم شهر دولت آباد باید به خود ببالند که این نواده رسول الله در شهر آنها است ودر میتوانند در سایه این بارگاه منور کسب فیض نمایند . مسئولین شهری هم باید اقداماتی کلان برای شناساندن این امامزادگان در سطح کشور بنمایند واین محل را به یک قطب معنوی وگردشگری تبدیل نمایند . شما ببینید مسئولان شهرستان آران وبیدگل که از شهرستانهای کویری وغیر گردشگری وغیر عبوری است چقدر توانسته اند امامزاده خود را به مردم کشور بشناسند . چرا ما دولت آبادیها هنوز تفکرات غلط داریم ودر سایه این تفکرات نمیگذاریم محله نرمی از همه نظر رشد کند وخود را آماده میزبانی از زائران بیشتر نماید . واقعا وضعیت عمرانی این محله وخود بارگاه جالب نیست . نه یک پارکینک درست وحسابی ؛نه خیابان عریض ؛نه وضعیت رفاه زائران به نحو مطلوب است ونه ... . از مردم ومسئولان عزیز درخواست توجه بیشتر در این زمینه را داریم.