تعدادی از بزرگان اصلاح طلب شهرستان برخوار جهت همگام بودن با دیگر شهرستانهای کشور برای تصاحب کرسی های شوراهای شهر ها وروستاهای برخوار در چند روز اخیر جلسه ای گذاشته و مقرر کرده اند تا جلسه بعدی تعدادی افراد با تفکرات خودشان را برای هر شهر شناسایی نموده تا پس از بررسی  ؛ برای نامزد شدن  با آنان صحبت کنند. گویا این جناح غرب گرا غیر از مسئله ریاست جمهوری قصد ورود فعال و زیرکانه به مسئله شوراها نموده تا ازاین طریق در آینده نزدیک بر انتخاب شهرداران و دهیاران همفکر خودشون تاثیر گزار باشند . در این بین باید دلسوزان انقلاب با عبرت از انتخاب های قبلی به میدان آمده و با صحبت با افراد صالح و فعال و آشنا به مسائل شهری آنان را به این میدان ترغیب و راه را بر این افراد و افراد غیر متعهد که همواره دنبال منافع خویش بوده اند سد کنند . باتوجه به اینکه شورا یک نفر نیست و حداقل از 5 نفر است باید ازمعرفی و پشتیبانی تکی از افراد جلوگیری و بصورت گروهی به مردم معرفی گردندتا شورای آینده با کمترین تنش در راستای حل مشکلات مردم قدم بردارد. 

برخوار