چند سوال دارم ...
     این افغانیها که در منطقه صنعتی کار می کنند آیا خودشان به مدیران کارخانجات مراجعه کردند و تقاضای کار می دهند یا کسی آنها را معرفی می کند ؟
     اگر یکی ازآنها به کشورش برگردد چه کسی جایگزین اون را به کارخانه می فرستد ؟
     اگر یکی از آنها در حین کار مصدوم شود چه کسی به اون راه پول گرفتن چند برابری از مدیر کارخانه را یاد می دهد ؟
    خیلی ها دیده اند در یک شب حدود 30 نفر افغانی جدید به صورت غیر قانونی وارد منطقه می شود و در مکانی مخفی می شوند و طی یک روز انها در منطقه پخش شده و همه سر کار می روند . این هماهنگی ها برای امدن افغانیها به منطقه ،مکان مخفی و اشرافیت بر نیاز نیروی کار توسط چه کسی است ؟؟
   این سوالات را کردم و جواب آن را می دانم ...فقط این را بدانید که افغانها در منطقه شبکه قوی برای کار یابی دارند که ده تا این اداره کار ما را تو جیبشون جا می دهند ....
شهرداری منطقه صنعتی دولت آباد