یکی از ابزارهای کارگران و کارفرمایان برای تحمیل خواسته های خود به مسئولین در سراسر جهان ، اعتصاب است ...مثلا کارمندان مترو در فلان نقطه جهان 3 روز اعتصاب میکنند وکار انجام نمی دهند ... دیگه همه تصور کنید چی میشه ... میلیونها نفر مسافر در شهر آواره میشند و باعث اعتراضات مردمی و در نتیجه فشار به دولت میگردد .. حالا من یک سوال دارم ... میدونید یه چند روزه سنگبری داران برخوار اعتصاب کردند ... اعتصاب این افراد چه ضرری میرسونه که اینها اعتصاب کردند؟ ... فقط خودشون ضرر میکنند.. سنگبری که 90 درصد کارگرانش افغانی هستند چه کار میخواد بکنه ؟ حالا شما یک ماه اعتصاب کنید . آیا مردم از گرسنگی می میرند ؟ واقعاً خنده داره ... البته دولت باید حرف کارفرمایان را بشنوه واگه حق به جانب اونهاست مشکل را برطرف  واگه هم نیست باید این افراد را توجیه کنه ....

  •  خبر جدید اینکه این اعتصاب در رسانه های اون ور آب بازتاب پیدا کرد 
  • خبر جدید بعدی : احتمال اعتصاب کوره داران آجر در آینده نزدیک
  • خبر جدید : دوشنبه پایان اعتصاب 

اعتصاب سنگبری داران اصفهان

دولت آباد برخوار