مردم یکی از محله های دستگرد برخوار از اینکه چند سالیاست اداره آب و فاضلاب برای انشعاب فاضلاب از اونها پول گرفته ولی اقدامی نکرده ابراز شکایت و اعتراض دارند . از مسئولین امر خواهشمندیم حداقل اگر برنامه ای برای فاضلاب کشیدن  ندارید پول مردم دربه در را نگیرید که باعث بی اعتمادی بشه ... 

آب وفاضاب برخوار

شهرداری دستگرد برخوار